A Berzsenyi Dániel Könyvtár középtávú digitalizálási terve 2003-2005.

I. A digitalizálás célja és tartalma

Könyvtárunk kettős céllal tervez digitalizálást:

1. a könyvtár gyűjteményéhez való szélesebb körű intézményi és egyéni hozzáférés, intézményi hatókör kiterjesztés céljából továbbépítjük a Vas Megyei Digitális Könyvtár állományát. A projekt 2003-ban indult (2002-es telematikai pályázat segítségével). Az adatbázis létrehozásáról, a web szolgáltatás müködtetéséröl megvalósíthatósági tanulmány készült. (Ld. intézményi irattár)
A projekt fő haszna:

- a megye kisebb könyvtárai számára gyűjteményi hiányokat pótol a helytörténeti tájékoztatásban
- a Berzsenyi Dániel Könyvtár virtuális könyvtári szerepét vegyes összetételű (szöveg és képfájlok, referensz elemek) adatbázissal, mint új tartalommal gazdagítja
- a Berzsenyi Dániel Könyvtár gyűjteményében meglévő egy példányos megyetörténeti dokumentumokat úgy archiválja, hogy egyidejűleg az ezekhez való ingyenes hozzáférést is biztosítja
- tervezhető munkamegosztásra, országos egyeztetésre, összehangolt és gazdaságos fejlesztésre alkalmas. Középtávon az adatbázis bővítését kizárólag úgy tervezzük, hogy szerzői jogi kötelezettség csupán az "on demand" közzététel jogosításával kapcsolatban keletkezzen. (Dokumentumjegyzék az 1. sz. mellékletben)

2. a papír rossz minősége és az intenzív használat miatt erősen rongálódásveszélyes sajtótermékeket kifejezetten archiválás céljából digitalizáljuk, CD-n tároljuk. Az állományok használata kizárólag helyben lehetséges.
Középtávú terünkben a Vas Népe (illetve elődei) megyei napilap 1945-65. között megjelent számainak állományvédelmi célú digitalizálása szerepel.

3. Fényképek és képeslapok Vas megyei emlékhelyekről, emlékművekről, emléktáblákról.
Lelőhely: Savariensia gyűjtemény.
Tervezett mennyiség 200-500 db.

II. Alkalmazható erőforrások

Hardver és szoftver elemek

Az induláshoz szükséges minimális eszközpark rendelkezésünkre áll (munkaállomás /PC, fejlesztő szerver/PC, szolgáltató gép /SUN Enterprise 250, lapszkenner); fejlesztés indokolt az alábbiak szerint: SUN disk bővítés, könyvszkenner.

Szoftverek esetében arra törekszünk, hogy belső hálózatunk szoftvereihez és integrált rendszerünkhöz illeszkedő alkalmazásokat indítsunk. (Java, Oracle, SQL, Windows, LINUX /SUN Solaris) Indulásként meglévő operációs rendszereinket, adatbáziskezelőinket hasznosítjuk, illetve ingyenes szerkesztőket alkalmazunk. Fejlesztés indokolt: képszerkesztő szoftver.

Személyi feltételek

A digitalizálási programban a könyvtár munkatársai kétféle minőségben vesznek részt. Egyrészt a munkaterv szerinti ütemezéssel elvégzik a munkaidőbe illeszthető feladatokat (tartalmi előkészítés, digitalizálás, XML szerkesztés, folyamatos üzemeltetés), másrészt pályázati erőforrások felhasználásával, munkaidőn kívüli megbízással is a projekt résztvevőivé válnak.
Fejlesztés indokolt: rendszergazdák továbbképzése (pld. XML szerkesztés, Java kezelés)

A program külső szakértők bevonását is igényli azokon a területeken, melyeken a szükséges szakismeret hiányos illetve a feladat elvégzéséhez nincs elegendő belső kapacitás.

Jelenlegi középtávú terünkben kizárólag Vas megyei vonatkozású művek digitalizálása szerepel. Ezzel a programmal a párhuzamosság veszélye nélkül kapcsolódhatunk a munkamegosztáson alapuló országos digitalizálási programba. A helyi közgyűjteményekkel együttműködést, koordinációt kezdeményeztünk.

Terveink megvalósításának üteme függ:

- az intézmény üzemeltetése mellett felszabadítható munkaerő kapacitástól - az elérhető pályázati támogatásoktól.

III. Integrációs törekvések:

a tervezési ciklus végére Olib szoftverrel működő elektronikus katalógusunk és a Vas Megyei Digitális Könyvtár adatbázisainak összekapcsolását tervezzük a Z 39.50 protokoll segítségével.

Vas Megye Közgyűlése támogatja a digitalizálási programot, pályázatainkhoz önrészt biztosít.

Szombathely, 2003. június 13.

Pallósiné Toldi Márta
könyvtárigazgatól. sz. melléklet

A digitalizálandó könyvek és időszaki kiadványok a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

1. BALOGH Gyula: Vasvármegye honvédsége 1848-1849-ben. Szombathely, 1895. 71 p.
2. BARABÁS György: Vasvármegye rövid földrajza, kapcsolatban a magyar birodalom részletesebb-, továbbá, az osztrák örökös tartományok, Európa és a többi földrész legáltalánosabb ismertetésével. Sárvár, 1900. 56 p.
3. BODÁNYI Ödön: Szombathely város fejlődésének története /1895-1910./ Bp. 1910. 3-37. p.
4. BORBÁS Vince: Vasvármegye növényföldrajza és flórája. Szombathely, 1887. 395 p.
5. BORBÁS Vince: Vasvármegye növénygeográfiai viszonyai. Bp. 1897. 498-536. p.
6. DEZSŐ Lipót: Az én szülöfóldem. Szombathely, 1930. 147 p.
7. ÉHEN Gyula: A polgár. Szombathely, 1905. 97 p.
8. ÉHEN Gyula: Vas vármegye közgazdasági leírása. Bp. 1905. 50 p.
9. FEHÉR Károly: Szombathely 1777-1927. Szombathely, 1927. 272 p.
10.GÉFIN Gyula: A Szombathelyi Egyházmegye története /1777-1935./ Szombathely, 1929-1935. 1462 p.
11.GÉFIN Gyula: A Szombathelyi Egyházmegye története. Szombathely, 1929- 1935. 445 + 526 + 491. p.
12. GÖMBÖS Károly - PEKOVITS Zoltán: Vasvármegye közigazgatási beosztása. Szombathely, 1929. 79 p.
13. HEGEDÜS Sándor: Vas megyében fekvő helyek A.B.C. rendbeni megnevezése és távolságuknak feljegyzése... Szombathely, 1850. 32 p.
14. HEIMLICH Ferenc: Szombathely város teljes lak- és czimtára. Szombathely, 1897. 118 p.
15. HORVÁTH János - KREUTZ Ede: Vasvármegye földrajza. Szombathely, 194? 45 p.
16. HORVÁTH József Elek: Szombathely évei. Szombathely, 1825. 38 p.
17. Jeles emlékezet mellyet a' nemes Vasvármegyei státusok és rendek, a' leg hitelessebb tudóséttás után, örömmel tesznek, azon felkelő megyebéli vitéz lovas, és gyalog hazafiakrul, kik a' mult háboruban... Szombathely, 1810. 8 p.
18. KAPOSSY János: 1900 év művészete Savaria fórumán. Bp. 11 p.
19. KOVÁTS János: A könyvnyomtatás története Vasmegyében. Szombathely, 1891. 79 p. 20. KUNC Adolf - KÁRPÁTI Kelemen: Szombathely-Savaria rend. tanácsú város monographiája. Szombathely, 1880-1894. 535 p.
21. LIPP Vilmos: A római szobrászat emlékei Vasmegyében. Szombathely, 1877. 40 p.
22. Magyarország és a nagyvilág. Vasvármegye, 1898. 1-28. p.
23. A mi vármegyénk. Szombathely, 1891. 132 p.
24. PALATINUS József Vasvármegyei nemes családok története. Szombathely, 191 l. 184 p.
25. PÁLOS Károly: Szegénység. Szegénygondozás. Szombathely, 1934. 160 p.
26. PAUER Arnold: Vas vármegye természeti emlékei. Szombathely, 1932. 66 p.
27. PINTÉR József A Vasmegyei Aggharcos Egyesület 50 éve. Szombathely, 1934. 40 p.
28. POLÁNY István: Nyugatmagyarország Végnyugat/ közoktatásügyének története különös tekintettel a népoktatásra. Szombathely, 1936. 171 p.
29. POLÁNY István: Nyugatmagyarország néprajzi története. l. rész. Szombathely, 1936. 64 p.
30. POLÁNY István: Nyugatmagyarország néprajzi története. 2. rész. Szombathely, 1936. 163-275. p.
31. RÉCSEI Viktor: Vasmegyei írók. Sopron, 1888. 64 p.
32. REISZIG Ede: Vas vármegye tisztikara a Középkorban. Kőszeg, 1940. 31 p.
33. Sacratissima Caesarea [etJ Regio - Apostolica Majestas. Sabariae, 1790. 11 p.
34. SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye 1696. évi nemesi összeírása. Szombathely, Kőszeg, 1943. 24 p.
35. SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye 1717. évi nemességvizsgálata. Kőszeg,1939. 36 p.
36. SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye 1726/27. évi nemességvizsgálata. Szombathely, Kőszeg, 1940. 83 p.
37. SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye kétségtelen nemesei 1733-ban. Szombathely, Kőszeg, 1940. 11 p.
38. SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye nemesi összeírásai. Szombathely, 1941- 1942. Kőszeg, 248 p.
39. SCHOENVISNER, Stephan: Antiquitatum et historiae Sabariensis ab origine usque ad praesens tempus libri novem. Pest, 1791. 384, /7/ p.
40. SCHWARTZ Elemér: Nyugatmagyarország színei és címere. Szombathely, 286- 290. p.
41. SOÓ Rezső: Vasmegye szociológiai és florisztikai növényföldrajzához. Szombathely, 1934. 105-134. p.
42. SZENDY László: Szombathely megyei város. Bp. 1931. 502-529 p.
43. SZENT-ANDRÁSSY György: Nagymagyarország Vasvármegyéjében szervezett tejtermelést ellenőrző intézmények története. Bp. 1939. 36 p.
44. SZEPESHÁZI Róbert: Szombathely- Savaria ismertetője. Szombathely, 1943. 81 p.
45. SZIKLAY János: Dunántúli kultúrmunkások. Bp. 1941. 556 p.
46. Szombathely története, leírása, statisztikája, cím- és névtára. Szombathely, 1937. 96 p.
47. THIRRING Gusztáv: Szombathely és környékének részletes kalauza. Bp. 1933. 33 p.
48. TÓTH János: Falusi épületek fejlődése a nyugati végeken. Szombathely, 1940. 42 p.
49. TÓTH János: Így épít a vasi nép... Szombathely, 1938. 112 p.
50. VADÁSZ Norbert: Vasvármegye a magyar irodalomban. Szombathely, 1908. 73 p.
51. A Vas megyei egyletek székhelyük, czimük, alakulási idejük, czéljuk stb. szerinti részletezése. Bp. 1880. 312-325. p.
52. Vasmegyei fejek. Szombathely, 1930. 398 p.
53. Vas vármegye 1754. évi nemesi összeírásai. Szombathely, 1939. 95 p.
54. Vas vármegye és Szombathely megyei város általános ismertetője és címtára az 193132. évre. Bp. 1931. 656 p.
55. Vas vármegye tisztikarának névsora, és községeinek járások szerinti felosztása. Szombathely, 1861. 1 lev.
56. Vasvármegye köztörvényhatóságának szabályrendeletei, általános jellegű határozatai és intézeteinek alapszabályai. Szombathely, 1901. 792, V p.
57. Vasmegye 1870-ik évi népszámlásának eredménye. Szombathely, 1871. 64 p.
58. Vasvármegye Általános Tüzváderejének egységes szervezeti, szolgálati, gyakorló és versenyszabályzata. Szombathely, 1927. 160 p.
59. Vasvármegye építkezési és köztisztasági szabályrendelete. Szombathely, 1909. 237254. p.
60. Vasvármegye és Szombathely Város Kultúregyesülete és a Vasvármegyei Múzeum 1. évkönyve 1925. Szombathely, 1925. 63 p.
61. Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete és a Vasvármegyei Múzeum 3. évkönyve. Szombathely, 1929. 108 p.
62. Vasvármegye köztörvényhatóságának szabályrendeletei, általános alapszabályai. Szombathely, 1889. 441 p.
63. Vasvármegye területén fekvő lakott helyek helységnévtára. Szombathely, 1913. 62 p.
64. Vasvármegye területén lévő községek (városok), az ezekhez tartozó puszták, majorok és telepek, körjegyzői székhely és járási beosztás szerint. Szombathely, 1901. 14 p.
65. [Vasvármegye, Tűzoltószövetség.] Egységes szolgálati szabályzat a Vasvármegye területén létező és alakítandó önkéntes és községi tűzoltóságok részére. Vasvár, 1908? 24 p.
66. A Vasmegyében fekvő városoknak, községeknek, majoroknak és pusztáknak betűsoros jegyzéke. Szombathely, 1885. 31 p.
67. VECSEY Lajos: A szombathelyi Királyi Líceum alapítása és első évei. Szombathely, 1934. 93 p.
68. WAISBECKER Antal: Új adatok Vas vármegye flórájához. Bp. 1904. 22 p.
69. WAISBECKER Antal: Vasvármegye harasztjai. Bp. 1902. 17 p.

Lapszám összesen: 8.360

Szombathely, 2003. június 10.Összeállította:
Dr. Köbölkuti Katalin és Nagy Éva

2. sz. melléklet

Digitalizálandó térképek a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

Vas vármegye (Comitatus Castriferrei) [Bécs, 1802-1811] Görög és Kerekes. 29 x 37 cm

Comitat Eisenburg. lVas - vármegye./ M. [Kb. 1:2900.]H. ny. n. 43x47 cm.
Közigazgatási térkép. Fokhálózattal. Vászonra vonva. Járások római számozással. Járási székhelyek területe és lakóssága számokban közölve. Jelmagyarázat.

[Vas megye nyugati részének térképe.] M:1:200000. H. n. 1920, M. Kir. Térképészet ny. 63x45 cm.
Helyrajz szintvonalas. Jelmagyarázat.

Vas megye. Készítette és kiad. az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal Kartográfiai Vállalata. M. 20 km. [=158 mm.] Bp. 1960, Házi soksz. 101x71 cm.
Általános iskolai falitérkép. - Színezve járások szerint. - Hegyrajz színtörléssel. - Járások nevei számok alapján felsorolva. - Fontosabb ipari és mezőgazdasági telephelyek jelezve. - Jegymagyarázat.

Vas megye munkatérképe. Készítette és kiad. az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal Kartográfiai Vállalat. M. n. Bp. 1961, Házi soksz. 119x84 cm.
Járások, városok és községek határvonalai. - Keret nélkül. - Jelmagyarázat. - Kékszínnyomás.

Vas megye. Készítette és kiad. az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal, Kartográfiai Vállalat. M. 1:200.000. 2. jav. átd. kiad. Bp. 1962 [1963], Házi soksz. 59,5x52,5 cm.
Közigazgatási térkép. - Színes járás- és községhatárokkal. - Járások és járási jogú városok nevei felsorolva. - Színmagyarázat. - Jelmagyarázat. - Keret nélkül.

Kőszeg [és környéke.] [Térkép.] M. 1:75.000 Jav. kiad. Bp. 1919, Orsz. Magyar Földrajzi Int. 47x63 cm.
Hegyrajz árnyékolt. - Rövidítés jegyi. a volt bécsi cs. és kir. katonai földrajzi int. 1. kiad. 1914-ig. jav. nyomata alapján.
Vas megye

St. Márton. Ortsried von L. Z. I-175.
[Szombathely]. [é.n., s.n.] 42x56 cm. Szombathely

Szombathely rend[ezett tan[ácsu] város külsőségének térképkivonata. [Készítette:] Palásthy Béla. M.1:2880. Szombathely, 1911. 60x72 cm.
Vászorva vonva.

[Szombathely és Körmend környékének térképe.] M:1:75000. H. n. 1907, K.u.K. MilitarGeographisches Inst. 48x62 cm.
Helyrajz szintvonalas.

Szombathely és Körmend. [Térkép.] M. 1:75.000 [Bp.] 1914? M. Kir. Állami Térképészet. 42x57 cm. v. vonva. - Hegyrajz árnyékolt.
Térkép számozva: 5157.sz.


Szombathely, 2003. június 10.


Összeállította:
Dr. Köbölkuti Katalin és Nagy Éva